Publikujący: Paweł Perski
Data publikacji: 02-02-18

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży nowego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, to Urząd umarza postępowanie o udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

 

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni Urząd jest zobowiązany do powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz do wyznaczenia nowego terminu, w jakim udostępni informację. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:
Jeżeli Urząd musi ponieść dodatkowe koszty związane ze określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wtedy pobierana jest od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których interes (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
  3. Od decyzji stronie służy odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, składane za pośrednictwem organu Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Osobie, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:40:00
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Karwacki 2019-02-26 08:28:32
Wersja: 5
Ilość wyświetleń: 14693

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
5 Łukasz Karwacki 2019-02-26 08:28:32
Edytowano
4 Paweł Perski 2018-02-02 07:47:25
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:43:21
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:43:15
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:40:00
Utworzono