Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 25-05-18

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. reprezentowana przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp./ Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Paweł Perski 95 722-60-57 wew. 151 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów;
 3. Wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z nw. przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850120049)
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570)
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141)
 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110630322)
 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001926)
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051791485)
 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010760811)
 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414)
 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061711225)
 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151)
 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168)
 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011061148)
 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101821228)
 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240)
 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198)
 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177)
 17. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747)
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (badania z zakresu diagnostyki medycznej).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (badania wody, żywności, środowiska, środowiska pracy i radiacji, skuteczności procesu sterylizacji).