Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 25-05-18

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. reprezentowana przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp./ Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Paweł Perski 95 722-60-57 wew. 151 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów;
 3. Wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z nw. przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 z poźń. zm.)
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 151)
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 r., poz. 143)
 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 122 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późń. zm.)
 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2134)
 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332 z późń. zm.)
 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.)
 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 z późń. zm.)
 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.)
 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 475 z późń. zm.)
 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.)
 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)
 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późń. zm.)
 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 17. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (badania z zakresu diagnostyki medycznej).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (badania wody, żywności, środowiska, środowiska pracy i radiacji, skuteczności procesu sterylizacji).