W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestry i ewidencje z zakresu zagadnień merytorycznych:

  • Powiadomień dokonywanych w systemie RASFF.
  • Wydanych zezwoleń na uruchomienie pracowni oraz uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich.
  • Jednostek ochrony zdrowia stosujących urządzenia radiologiczne.
  • Baza urządzeń radiologicznych.
  • Osób przeszkolonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych.
  • Laboratoriów posiadających certyfikat lub zatwierdzonych przez organy PIS do badań w zakresie pobierania próbek wody.
  • Urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę do picia.
  • Punktów pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody.
  • Serwis kąpieliskowy.
  • Niepożądanych odczynów poszczepiennych.
  • Zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową woj. lubuskiego.
  • Osób zakażonych HIV, chorych na AIDS oraz zgonów osób chorych na AIDS.
  • Zachorowań na gruźlicę.
  • Stwierdzonych chorób zawodowych.
  • Danych o narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  • Zakładów wprowadzających od obrotu i stosujących prekursory narkotyków kat.2 i 3 oraz substancji niesklasyfikowanych objętych międzynarodowym nadzorem
  • Zakładów produkujących, wprowadzających do obrotu, stosujących, importujących substancje i preparaty chemiczne objętych nadzorem sanitarnym.
  • Rzeczoznawców ds. higieniczno- sanitarnych.
  • Przesyłek niebezpiecznych.

2. Rejestry dotyczące pracowników WSSE:

  • Rejestr wypadków przy pracy
  • Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  • Rejestr pracowników zatrudnionych przy pracach których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych
  • Rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

3. Rejestry i ewidencje dotyczące pracowników WSSE związane z wykonywanymi czynnościami:

  • Centralny rejestr decyzji nakładających obowiązki pieniężne, wydanych w I instancji
  • Centralny rejestr decyzji nakładających obowiązki niepieniężne wydanych w I instancji
  • Centralny rejestr decyzji wydanych w II instancji
  • Centralny rejestr postanowień
  • Wysłanych upomnień.
  • Tytułów wykonawczych.
  • Wydanych mandatów karnych.
  • Centralny rejestr skarg i wniosków
  • Centralny rejestr pism interwencyjnych
  • Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

4. Rejestry i ewidencje z zakresu archiwum zakładowego:

  • Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych; 
  • Ewidencja udostępniania dokumentacji.

W celu udostępnienia rejestrów należy zgłaszać się do sekretariatu głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w godzinach 8:00 – 15:00.

Informacje z rejestru mogą zostać nieudostępnione w przypadku, gdy rejestr zawiera informacje chronione na mocy odrębnych przepisów.

  Metryka dokumentu

  Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
  Publikujący: Katarzyna Zaworska 2013-05-29 14:00:00
  Ostatnia modyfikacja: Katarzyna Zaworska 2014-02-17 08:31:23
  Wersja: 7
  Ilość wyświetleń: 15206

  Rejest zmian

  Wersja Zmodyfikował Data Status
  7 Katarzyna Zaworska 2014-02-17 08:31:23
  Edytowano
  6 Katarzyna Zaworska 2014-02-10 12:36:04
  Edytowano
  5 Katarzyna Zaworska 2014-02-10 12:35:38
  Edytowano
  4 Katarzyna Zaworska 2014-01-14 10:56:15
  Edytowano
  3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:52:46
  Edytowano
  2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:59:13
  Edytowano
  1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 14:00:00
  Utworzono