Publikujący: Łukasz Karwacki
Data publikacji: 26-02-19

Ponowne wykorzystywanie

16 czerwca 2016 r. (z wyjątkiem części przepisów, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.) weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

(aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

 

Definicja legalna ponownego wykorzystywania

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej użytkownikami, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 u.p.w.).

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań (art. 2 ust. 3 u.p.w.).

Cel ponownego wykorzystywania

Nie każde wykorzystywanie może być uznane za ponowne wykorzystywanie, o czym decyduje – zgodnie z definicją legalną – cel użycia informacji sektora publicznego.

Może być ona użyta w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Definicja legalna informacji sektora publicznego

Definicję legalną informacji sektora publicznego zawiera art. 2 ust.1 u.p.w.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 u.p.w.

W definicji ponownego wykorzystywania należy wyodrębnić następujące jej elementy:

1) zakres przedmiotowy,

2) utrwalenie,

3) posiadanie przez podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 3 u.p.w.

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym
z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 • oparte na zasadzie niedyskryminacji i niewyłączności,
 • udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.,
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (formularz wniosku).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady
  i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej w Sekretariacie Głównym,  
 • z wykorzystaniem faksu (+48 95 722 46 52),
 • e-mailem na adres WSSE w Gorzowie Wlkp.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP: /80axryi586/SkrytkaESP,


Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy
o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację
  o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany
o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu LPWIS w Gorzowie Wlkp., w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego WSSE
w Gorzowie Wlkp.

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej WSSE w Gorzowie Wlkp.:

 1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.,
 2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
 3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację
  o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
 5. poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie
  i wykorzystywanie.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w WSSE w Gorzowie Wlkp. jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni
w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych
w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021531270), z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:50:00
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Karwacki 2019-02-26 13:12:31
Wersja: 6
Ilość wyświetleń: 16436

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
6 Łukasz Karwacki 2019-02-26 13:12:31
Edytowano
5 Łukasz Karwacki 2019-02-26 08:03:30
Edytowano
4 Katarzyna Zaworska 2014-01-09 12:00:37
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:49:36
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:52:14
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:50:00
Utworzono