Publikujący: Łukasz Karwacki
Data publikacji: 26-02-19
 1. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (aktualny, ujednolicony tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (aktualny tekst aktu dostępny na stronach sejmowych pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020050046).
 2. Przyjmowanie obywateli w spawie skarg i wniosków:
  Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w dniach:
    1. poniedziałek w godz. 15.00-16.00
    2. czwartek w godz. 12.00-14.00
 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 4. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 5. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby.
  UWAGA: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 6. Skargi i wnioski muszą zawierać:
       a) imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
       b) adres wnoszącego.
  UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
  1. pisemnie,
  2. telegraficznie,
  3. za pomocą dalekopisu,
  4. telefaxem,
  5. pocztą elektroniczną,
  6. ustnie do protokołu.
 8. Terminy załatwiania skarg i wniosków:
  Skargi (wnioski) Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. załatwia bez zbędnej zwłoki, jednak gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub badania akt – załatwiana jest w terminie miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 9. Tryb odwoławczy:
  Organem sprawującym nadzór nad Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. właściwym do rozpatrzenia skarg na jego działalność jest Główny Inspektor Sanitarny, adres: Targowa 65, 03-729 Warszawa.
 

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Paweł Perski 2013-05-29 13:00:00
Ostatnia modyfikacja: Łukasz Karwacki 2019-02-26 07:19:10
Wersja: 8
Ilość wyświetleń: 26408

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
8 Łukasz Karwacki 2019-02-26 07:19:10
Edytowano
7 Łukasz Karwacki 2019-02-26 07:17:47
Edytowano
6 Paweł Perski 2016-07-27 12:11:22
Edytowano
5 Paweł Perski 2016-03-09 12:32:30
Edytowano
4 Katarzyna Zaworska 2013-06-03 10:47:35
Edytowano
3 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 14:10:23
Edytowano
2 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:06:32
Edytowano
1 Katarzyna Zaworska 2013-05-29 13:00:00
Utworzono