Ogłoszenie o naborze z dnia 22 luty 2017r.

Oferta do: 24 luty 2017r.

Wymiar etatu: 0,5.

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku sprzątaczki w Oddziale Administracyjno-Technicznym oraz Zamówień Publicznych.

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

ul. Mickiewicza nr 12b, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Warunki pracy:

- praca fizyczna, z wykorzystaniem środków czystościowych i gospodarczych.

Podstawowy zakres obowiązków (główne zadania):

- utrzymanie porządku w WSSE.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie podstawowe,

- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki.

Dokumenty niezbędne:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia,

- kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 24 luty 2017r.

- decyduje data osobistego dostarczenia oferty

- miejsce składania dokumentów: osobiście w sekretariacie

Inne informacje:

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WSSE, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

- List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,

- Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 3067176,

- Kandydaci proszeni są o zapoznanie z informacją o rozstrzygnięciu postępowania umieszczoną na stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp. w zakładce „informacje o rozstrzygnięciu naboru”.

- Bliższe informacje o zakładzie zawiera regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na stronie www.wsse.gorzow.pl.

- W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 ze zmianami).

- Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
Publikujący: Maria Olszacka 2017-02-22 07:52:13
Ostatnia modyfikacja: Paweł Perski 2017-02-27 08:49:10
Wersja: 3
Ilość wyświetleń: 362

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
3 Paweł Perski 2017-02-27 08:49:10
Edytowano
2 Paweł Perski 2017-02-22 07:53:51
Edytowano
1 Paweł Perski 2017-02-22 07:52:13
Utworzono