plywalnia

 

W 2014 r. (stan na dzień 31 XII) w ewidencji nadzorowanych obiektów znajdowało się 40 pływalni. Skontrolowano stan sanitarny 39 obiektów (1 pływalnia nie została uruchomiona w sezonie letnim). Stan większości pływalni nie budził zastrzeżeń – wydano 4 decyzje administracyjne i 2 zalecenia pokontrolne

Nadzór na pływalniami jest utrudniony, ponieważ od 2003 r. brak jest aktu prawnego określającego wymagania dla wody basenowej, a projekt rozporządzenia w tej sprawie oczekuje na podpisanie przez właściwego ministra.

W 2014 r. laboratoria PIS wykonywały badania jakości wody basenowej w zakresie parametrów mikrobiologicznych: (Escherichia coli, bakterie grupy coli, gronkowce koagulazo – dodatnie, Pseudomonas aeruginosa) oraz parametrów fizykochemicznych (barwa, mętność, chlorki, chlor wolny) z częstotliwością 1 raz w kwartale.

Pobrano i zbadano 456 próbek wody – zakwestionowano 56 (12 %). Z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (głównie Pseudomonas aeruginosa), stwierdzono brak przydatności wody do kąpieli w 4 pływalniach (1 – miasto Gorzów Wlkp., 1 – powiat słubicki, 2 – sulęciński). Właścicieli tych obiektów, zobowiązywano do poprawy jakości wody basenowej przypominając jednocześnie o zwróceniu większej uwagi na zachowywanie reżimu sanitarnego przez osoby pływające i kąpiące się.

Podkreślić należy, iż za jakość wody basenowej odpowiada właściciel obiektu a jedyną metodą jej sprawdzenia jest systematyczne wykonywanie badań (mimo braku uregulowań prawnych badania takie właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany wykonywać).