W bieżącym roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 94 kontrole w obiektach wypoczynku zimowego. Ogółem z wypoczynku skorzystało 2782 uczestników. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w tym wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie opieki medycznej. Prowadzone działania kontrolne potwierdziły, iż większość organizatorów zapewniła dzieciom i młodzieży właściwe warunki do wypoczynku. Kontrole prowadzono wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Spośród wszystkich funkcjonujących placówek zdecydowana większość (90%) to wypoczynek w miejscu zamieszkania, zorganizowany przez placówki oświatowo-wychowawcze, domy kultury, ośrodki sportowe, świetlice wiejskie i środowiskowe, biblioteki. Organizatorzy ferii zimowych dla dzieci i młodzieży oferowali aktywną formę wypoczynku zimowego oraz dużą różnorodność prowadzonych zajęć. Zajęcia odbywały się w salach sportowych, świetlicach szkolnych, na basenie i lodowisku. Forma zajęć obejmowała m.in. zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, muzyczno-taneczne, sportowe, wycieczki krajoznawcze autokarowe i piesze, wyjazdy na basen, do kina, gry i zabawy tematyczne.

Skontrolowano 81 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprawidłowości stwierdzono jedynie w przypadku 4% turnusów, dotyczyły one:

  • niezapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
  • braku bieżącej ciepłej wody do mycia,
  • braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu.

W przypadku 16 turnusów organizowanych w miejscu zamieszkania organizatorzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia wypoczynku do właściwego Kuratorium Oświaty.

Podczas trwania wypoczynku rozpatrzono 1 wniosek z prośbą o interwencję. Na podstawie przeprowadzonej kontroli zgłoszenie dotyczące zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci z uwagi na trwające prace remontowe uznano za zasadne.

Stan zdrowia uczestników nie budził zastrzeżeń. W trakcie tegorocznych ferii zimowych odnotowano tylko 1 przypadek zachorowania (infekcja górnych dróg oddechowych), dziecko zostało zabrane do domu. Nie zanotowano żadnych wypadków, urazów oraz zatruć.

Podczas prowadzonych działań kontrolnych wspólnie z pionem promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej realizowano działania edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku oraz przestrzegania zdrowego stylu życia (racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny osobistej).

Podsumowując przebieg wypoczynku podczas ferii zimowych można stwierdzić, że placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież zostały przygotowane właściwie oraz zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki.