kempingPodczas pierwszego miesiąca wakacji przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego przeprowadzili 174 kontrole w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowano 166 turnusów, na których wypoczywało 8043 dzieci i młodzieży, w tym 6440 uczestniczyło w turnusach wyjazdowych, a 1603 w formach w miejscu zamieszkania. Wypoczynek wyjazdowy odbywał się głównie w obiektach hotelowych lub innych, w których świadczone są usługi hotelarskie, a także w formie obozów pod namiotami.W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nawiązali współpracę z Kuratorium Oświaty, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Leśną.

W czasie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwracano szczególną uwagę na czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, warunki do utrzymania higieny osobistej, stan techniczny obiektów oraz wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych kontroli odnotowano 26 turnusów, podczas których stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, które dotyczyły m. in.:

- nieodpowiednich warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników oraz ich wyposażenia,

- niedostatecznej liczby urządzeń sanitarnych do liczby uczestników,

- niewłaściwej organizacji obozów pod namiotami (w tym nieprawidłowej lokalizacji dołów chłonnych, brak środków myjących i dezynfekujących, niewłaściwej organizacji opieki medycznej, braku przydatności wody do spożycia z ujęcia własnego),

- braku ratownika podczas zajęć na obozie żeglarskim,

- niewdrożenia i niestosowania się do instrukcji dotyczących dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz procedur dotyczących zapewnienia przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności, jak również zasad higieny w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością (zgodnych z systemem HACCP),

- niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego bloków żywieniowych,

- niewłaściwego przechowywania żywności i sprzętu kuchennego oraz braku segregacji artykułów spożywczych w urządzeniach chłodniczych,

- niewłaściwego postępowania z odpadami stałymi.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 7 decyzji administracyjnych. Nałożono również 5 mandatów karnych na łączną kwotę 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły 3 wnioski z prośbą o interwencję od rodziców i opiekunów. Podjęte czynności wyjaśniające nie potwierdziły podnoszonych zarzutów.

Odnotowano 87 przypadków urazów i wypadków oraz 3 przypadki hospitalizacji. Wystąpiło również 130 zachorowań, takich jak przeziębienia, anginy, bóle brzucha, wymioty, luźne stolce, ból gardła, zapalenie ucha i pęcherza moczowego. Uczestnicy wypoczynku mieli zapewnioną opiekę medyczną na miejscu przez pielęgniarki lub ratowników medycznych, bądź w miejscowych placówkach służby zdrowia.

W skontrolowanym okresie nie odnotowano ognisk zatruć pokarmowych. Stan zdrowia wypoczywających był zadowalający.

Dla dzieci i młodzieży prowadzono również działania edukacyjne o różnorodnej tematyce, m. in. na temat zasad bezpiecznego wypoczynku, zapobiegania chorobom zakaźnym i odkleszczowym, zdrowego stylu życia, skutków zażywania „dopalaczy” i profilaktyki uzależnień. Organizowano warsztaty, pogadanki, konkursy prozdrowotne oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, iż większość organizatorów stara się zapewnić uczestnikom właściwe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Stwierdzane uchybienia i nieprawidłowości są w miarę możliwości na bieżąco usuwane przez organizatorów.