Państwowa Inspekcja Sanitarna prze całe wakacje czuwała nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży.

W sezonie letnim w naszym województwie przeprowadzono 313 kontroli, obejmując nadzorem 307 turnusów, w tym:

 • 92 w obiektach hotelowych lub innych, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 • 41 w obiektach wykorzystywanych okazjonalnie do wypoczynku,
 • 52 obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną,
 • 20 obozów pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej,
 • 102 formy w miejscu zamieszkania.

Ze zorganizowanych form wypoczynku skorzystało 13504 dzieci i młodzieży, w tym 11003 uczestniczyło w turnusach wyjazdowych, a 2501 w miejscu zamieszkania.

Podczas przeprowadzonych kontroli ocenie poddano stan sanitarno-higieniczny i techniczny wszystkich pomieszczeń, z których korzystali uczestnicy wypoczynku, ich wyposażenie. Sprawdzano stan zaplecza sanitarnego, zaopatrzenie w środki do utrzymania higieny osobistej. Przeprowadzone kontrole wykazały, iż większość placówek została przygotowana właściwie i zapewniała bezpieczne oraz higieniczne warunki wypoczynku.

foto wypoczynek letni 2017

Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 8% skontrolowanych turnusów. Dotyczyły one najczęściej:

 • niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych i bloków żywieniowych,
 • braku ciepłej wody i środków higieny osobistej,
 • niedostatecznej liczby urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby uczestników,
 • braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu,
 • braku czystości i porządku,
 • niewłaściwej organizacji obozów pod namiotami (niezabezpieczone doły chłonne, brak zaświadczenia o przydatności wody do kąpieli, brak środków myjących i dezynfekcyjnych, niewłaściwe przechowywanie sprzętu kuchennego, brak wydzielonego miejsca do izolowania chorych).
 • niewdrożenia i niestosowania się do instrukcji dotyczących dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz procedur zgodnych z systemem HACCP.

Na wyżej wymienione nieprawidłowości wydano 14 decyzji merytorycznych i płatniczych oraz nałożono 10 mandatów karnych na kwotę 950 zł. W przypadku stwierdzenia drobnych uchybień osobom odpowiedzialnym za zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych udzielano stosownego instruktażu oraz wyznaczono termin ich usunięcia. Podczas powtórnych kontroli sprawdzających, odnotowano realizację zaleceń oraz poprawę stanu sanitarnego tych placówek.

W przypadku 7 turnusów wypoczynku organizatorzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia wypoczynku do właściwego Kuratorium Oświaty.

Kontrolowano stołówki w bazach obozowych, ośrodkach kolonijnych i wypoczynkowych. Miejsca przeznaczone do spożywania posiłków nie budziły większych zastrzeżeń. Podczas kontroli zwracano uwagę na jakość żywienia uczestników - oceniając jadłospisy brano pod uwagę obecność pełnowartościowego białka pochodzenia zwierzęcego i produktów o wysokiej zawartości węglowodanów złożonych oraz dodatek warzyw i owoców. Na podstawie przeprowadzonej analizy jadłospisów nie stwierdzono większych nieprawidłowości w żywieniu dzieci i młodzieży. Do posiłków podawane były świeże warzywa i owoce. Potrawy zestawiane były prawidłowo pod względem doboru składników odżywczych, smakowym i kolorystycznym.  Dzieci korzystające z form wyjazdowych objęte były całodziennym wyżywieniem (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje). Natomiast półkolonie organizowały dożywianie swoim podopiecznym w zależności od posiadanych środków i możliwości lokalowych.

Na terenie województwa nie odnotowano zatruć pokarmowych zagrażających zdrowiu i życiu uczestników wypoczynku.

Organizatorzy zapewniali opiekę medyczną podczas wypoczynków najczęściej poprzez zawarcie umowy z pielęgniarką lub ratownikiem medycznym oraz przez zawarcie porozumienia z najbliższym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. We wszystkich objętych kontrolą miejscach wypoczynku zapewniono apteczki wyposażone w podstawowe środki do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje jej udzielania zawierające numery telefonów alarmowych. Podczas trwania wypoczynku odnotowano 15 przypadków urazów i wypadków: złamania, skręcenia, stłuczenia, rany cięte, ukąszenia owadów. Wystąpiły również 23 zachorowania: przeziębienia, bóle brzucha, wymioty, zapalenie gardła, półpasiec.

foto 3 wypoczynek 2017aa

Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach prowadzonych działań kontynuowano współpracę z Komendą Wojewódzką Policji i Straży Pożarnej oraz z Kuratorium Oświaty. Część kontroli przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami tych instytucji.

Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim oraz przedstawicielami innych służ realizowała Kampanię Edukacyjną „Bezpieczne i zdrowe wakacje - 2017” skierowaną do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz opiekunów i wychowawców. W ramach kampanii organizowano narady, pogadanki, konkursy wiedzy oraz dystrybuowano materiały edukacyjne. Tematyka realizowanych działań obejmowała zagadnienia związane z zasadami bezpiecznego spędzania czasu wolnego, szkodliwości promieniowania UV, zapobiegania chorobom zakaźnym i odkleszczowym, zdrowego stylu życia, jak również poświęcona była zagrożeniom powodowanym przez substancje psychoaktywne, w tym dopalacze.

Podsumowując przebieg tegorocznych wakacji można stwierdzić, iż odbyły się one w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Zdecydowana większość organizatorów zapewniła dzieciom i młodzieży warunki do atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku.