krzesla1

Oświetlenie jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym widzenie. Właściwe oświetlenie klasy wpływa zarówno na dobre samopoczucie ucznia i nauczyciela,
jak i ogranicza zmęczenie wzroku podczas uczenia się.

Wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń edukacyjnych zostały zawarte w Polskiej Normie PN-EN-12464-1:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Zgodnie z wymaganiami tej normy minimalna średnia wartość oświetlenia powinna wynosić 300 lx w salach lekcyjnych, a 500 lx na płaszczyźnie tablicy. Ponadto w obszarze wykonywania zadania wzrokowego powinno zapewnić się odpowiednią równomierność oświetlenia.

gim1

W roku szkolnym 2015/2016 Państwowa Inspekcja Sanitarna kontynuowała działania w zakresie badań oświetlenia elektrycznego. Celem podjętych badań była ocena natężenia i równomierności oświetlenia w klasach szkół na terenie województwa lubuskiego zgodnie
z normą PN-EN-12464-1:2012.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonano w 21 wybranych placówkach oświatowo – wychowawczych (119 pomieszczeniach do nauki i zabawy).

Natężenie oświetlenia oceniono w: 3 przedszkolach, 1 oddziale przedszkolnym, 12 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 2 zespołach szkół i 1 szkole ponadgimnazjalnej.

W wyniku badań stwierdzono, że na 21 skontrolowanych placówek tylko w 5 obiektach średnie natężenie oświetlenia elektrycznego i równomierność oświetlenia mierzona we wszystkich pomieszczeniach były zgodne z obowiązującymi wymaganiami. W pozostałych 16 placówkach wartość średniego natężenia oświetlenia elektrycznego nie spełniała wymagań Polskiej Normy. W związku z tym, wydano 15 decyzji dotyczących zapewnienia właściwego oświetlenia elektrycznego.