Produkt biobójczy to substancja czynna lub jej mieszanina zawierająca, co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczoną do niszczenia, ods...

Biorąc pod uwagę fakt, iż obrót substancjami i mieszaninami nie dotyczy jedynie handlu wewnętrznego, ale również rynku globalnego, Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowała jednolite kry...