W 2014 r. skontrolowano ponad 1,9 tysiąca obiektów użyteczności publicznej, spośród 3 627 ujętych w ewidencji. Wydano 293 decyzje oraz 342 zalecenia pokontrolne zobowiązujące do usunięcia nieprawidłowości. Do końca 2014r. wykonane zostały obowiązki zawarte w 60 decyzjach oraz 200 zaleceniach pokontrolnych. Nałożono 37 mandatów na łączną kwotę 5100 zł. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakładach fryzjerskich i zakładach kosmetycznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych przed sezonem zimowym skontrolowano obiekty, w których sezonowo lub całorocznie udzielana jest pomoc i schronienie dla osób bezdomnych. Przeprowadzone w 2014r. przez Państwowych Inspektorów Sanitarnych województwa lubuskiego kontrole w schroniskach i innych obiektach dla osób bezdomnych wskazują na poprawę ich stanu sanitarno – technicznego w porównaniu do lat ubiegłych. Stwierdzane nieprawidłowości w większości obiektów usuwane są przez ich właścicieli na bieżąco lub w wyznaczonych terminach. We wszystkich obiektach w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby u podopiecznego – kieruje się go do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w uzasadnionych przypadkach wzywa się zespół ratunkowy, bądź też chory przewożony jest do szpitala.