Placówka Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych WSSE w Gorzowie Wlkp. zgodnie z uchwałą Nr 265/64 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1964r. w sprawie organizacji i zakresu działania służby pom...

Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, a w przypadku braku możliwości zapobi...

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zagrożeniom elektromagnetycznym w środowisku pracy. Tematem spotkania były między innymi zagrożenia, jaki...

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania wojewody podczas wystąpienia zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. ...

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia...