Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny wykonuje zadania o charakterze prewencyjnym na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
Do zakresu działania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, należą:

 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
 • opiniowanie przedstawionego projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczących planowanych inwestycji lub istniejących, zmieniających sposób użytkowania,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej,
 • wydawanie zgody, w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy, na odstępstwa od wymagań technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu terenu i oświetlenia dziennego, a także w zakresie wysokości pomieszczeń,
 • uzgadnianie odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 • wydawanie opinii w sprawie usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe,
 • uzgadnianie ekspertyz technicznych,
 • kontrola inwestycji w trakcie realizacji i w odbiorach końcowych,
 • nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych.

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego sprawuje nadzór nad procesem inwestycyjnym w szczególności poprzez nadzorowanie obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu itp., w celu zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i zdrowotnego tych obiektów. Podczas opiniowania i uzgadniania dokumentacji egzekwowane są rozwiązania projektowe gwarantujące zachowanie w tych obiektach właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych oraz wyeliminowanie (lub maksymalne ograniczenie) niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.