Zakres uprawnień rzeczoznawcy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2002 r.):

„§ 3. 1. Uprawnienie rzeczoznawcy może być przyznane w następujących zakresach:

 1. budownictwo przemysłowe;
 2. budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia;
 3. budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia;
 4. bez ograniczeń.

2. Z zastrzeżeniem § 4, zakresy uprawnień, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 1. budownictwo przemysłowe: zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej, w tym:
    1. zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,
    2. stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,
    3. warsztaty produkcyjno-usługowe,
    4. obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,
    5. obiekty weterynaryjne,
    6. magazyny i hurtownie,
    7. obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
    8. stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu  przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich;
 2. budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:
    1. obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,
    2. obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi technicznej,
    3. pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich,
    5. magazyny i hurtownie,
    6. zakłady usługowe nieprodukcyjne,
    7. obiekty weterynaryjne,
    8. domy pomocy społecznej;
 3. budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:
    1. budownictwo, o którym mowa w pkt 2,
    2. zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,
    3. pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,
    4. sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,
    5. apteki;
 4. bez ograniczeń: budownictwo, o którym mowa w pkt 1 i 3.

§ 4. Uprawnienie rzeczoznawcy nie dotyczy uzgadniania:

 1. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, wskazań lokalizacyjnych oraz lokalizacji autostrad i dróg ekspresowych;
 2. wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i analiz uciążliwości;
 3. ujęć do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności ich lokalizacji i stref ochronnych, oraz stacji uzdatniania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych w zakresie technologii, a także operatów wodnoprawnych, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów;
 4. rozwiązań gospodarki ściekowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków, z wyjątkiem lokalnych urządzeń do ich gromadzenia, osadników gnilnych z drenażem, urządzeń do mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków na terenach uzbrojonych;
 5. zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg (ulic), z wyjątkiem przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 6. obiektów budowlanych lub zakładów, które będą wytwarzały promieniowanie niejonizujące - w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem tego promieniowania;
 7. obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych - w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem promieniowania jonizującego;
 8. obiektów budowlanych dla odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - w zakresie technologii postępowania z odpadami oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi;
 9. wyrobów i systemów budowlano-instalacyjnych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
 10. projektów obiektów budowlanych zalecanych do powtarzania;
 11. dokumentacji projektowej wykonanej przez samego rzeczoznawcę;

dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra