Zgodę na odstępstwo od wymagań technicznych w zakresie oświetlenia pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym, w tym elektrycznym można uzyskać dla pomieszczeń stałej pracy (tj. pomieszczeń pracy, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny), w których oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych bądź jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego - § 58 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

W przypadku, gdy w/w pomieszczenia są pomieszczeniami produkcyjnymi, zgoda na zastosowanie oświetlenia wyłącznie sztucznego jest wydawana w porozumieniu
z okręgowym inspektorem pracy - § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).