Zgodę na odstępstwo od warunków technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu wymagają:

- pomieszczenia produkcyjne i usługowe - § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- pomieszczenia stałej pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych - § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zgoda na odstępstwo od warunków technicznych i bhp zakresie zagłębienia posadzki poniżej poziomu jest wydawana w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.