Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. udziela zgody na odstępstwa od warunków technicznych i bhp dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i pomieszczeń stałej pracy
w zakresie:

  1. zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu,
  2. oświetlenia światłem dziennym,
  3. wysokości pomieszczeń.

Zgody na odstępstwa w w/w zakresach wydawane są na podstawie przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
    z późn. zm.).

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) stosuje się dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zlokalizowanych w budynkach nowoprojektowanych lub powstałych i dopuszczonych do użytkowania po 2002 r. oraz przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących. Przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się dla budynków i pomieszczeń powstałych przed 2002 r., które nie podlegały nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) określa m.in. ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, dotyczące pomieszczeń pracy.

Informacje do wniosku o odstępstwo