W związku z sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej problemami dotyczącymi zawieszania, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą COVID-19”, biegów terminów na tzw. milczące załatwienie spraw Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że realizuje zadania wynikające z art. 56 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) poprzez:

 • zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

lub

 • wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Do wniosku o zakończeniu i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy załączyć następujące dokumenty:

 • informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji będzie pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także
  w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym;
 • kompletną dokumentację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentację techniczną:
 • projekt budowlany uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych,
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego,
 • protokół badań i sprawdzeń instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - badanie jakości wody,
 • protokół badań i sprawdzeń instalacji wentylacji lub klimatyzacji,
 • protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego,
 • atesty higieniczne na materiały budowlane,
 • pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej kontrolowany podmiot,

oraz inne dokumenty – opisowe, graficzne lub wizualne – w tym dokumentację fotograficzną, bądź nagrania wideo),

co pozwoli na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.