KONTAKT

kierownik Oddziału – Robert Michna – tel. 95 306-71-87
starszy asystent - Sylwia Rosiak – tel. 95 306-71-89
starszy asystent - Renata Gralak – tel. 95 306-71-88
starszy asystent - Marta Blatkiewicz – tel. 95 306-71-88
starszy asystent - Kajetan Przysiecki – tel. 95 306-71-88
starszy asystent - Kinga Przysiecka – tel. 95 306-71-89

ZADANIA

Do zadań Oddziału Higieny Pracy należy:

 1. prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy w celu ochrony zdrowia zatrudnionych;
 2. prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych;
 3. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem w środowisku pracy przepisów dotyczących:
   a. czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
   b. substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 4. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej:
   a. prekursorów narkotyków kategorii 2 oraz kategorii 3,
   b. substancji chemicznych lub ich mieszanin,
   c. produktów biobójczych i detergentów;
 5. koordynowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy prowadzonego przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne działające na terenie województwa lubuskiego;
 6. prowadzenie analiz i statystyk dotyczących chorób zawodowych oraz stanu higieniczno-sanitarnego w zakładach pracy;
 7. prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy;
 8. współpraca w zakresie prowadzonego nadzoru z Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Biurem Śledczym, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, lekarzami uprawnionymi do prowadzenia badań profilaktycznych oraz innymi organami i służbami.