Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza wewnątrz pomieszczeń, gleby, wód i innych elementów środowiska; higieny wypoczynku i rekreacji oraz utrzymaniem należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego i lotniczego poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru, w szczególności nad obiektami w stosunku, do których Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim jest organem właściwym i koordynowanie nadzoru sprawowanego przez Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne nad:
   - jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli, basenami kąpielowymi oraz obiektami i urządzeniami do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
   - jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń,
   - warunkami higieniczno – sanitarnymi, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
   - utrzymaniem należytego stanu higienicznego: nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego i lotniczego,
   - ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem „innych” szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
 2. prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nadzór nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, a także w basenach kąpielowych;
 3. planowanie badań jakości wod;
 4. udział w zapobieganiu i zwalczaniu ognisk epidemicznych, akcjach przeciwpowodziowych i działaniach związanych z bioterroryzmem;
 5. udział w zabezpieczeniu sanitarnym imprez masowych;
 6. uczestniczenie w opracowywaniu corocznego raportu o stanie sanitarnym województwa lubuskiego.