Kontakt

kierownik Oddziału – Agnieszka Figmąka – tel. 95 722 60 57 wew. 113

starszy asystent – Ewelina Łozińska – tel. 95 722 60 57 wew. 112

starszy asystent – Małgorzata Michna– tel. 95 722 60 57 wew. 112

młodszy asystent – Anna Fiedorowicz – tel. 95 722 60 57 wew. 112


Zadania:

Do zadań Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży należy nadzór nad higieną środowiska placówek nauczania i wychowania, opiekuńczych, szkół wyższych oraz placówek wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów i obowiązujących norm przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie:
   - warunków sanitarno-technicznych środowiska fizycznego dzieci i młodzieży,
   - wymagań w stosunku do sprzętu i mebli dla dzieci i młodzieży,
   - higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych,
   - bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
   - przechowywania i dystrybucji substancji oraz preparatów chemicznych.
   - higieny procesu nauczania-uczenia się.
 2. koordynowanie działań pionu higieny dzieci i młodzieży powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa lubuskiego zmierzających do poprawy warunków sanitarno-higienicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach wypoczynku;
 3. zbieranie i analizę danych oraz sporządzanie opracowań, sprawozdań i wykazów dotyczących higieny dzieci i młodzieży w celu oceny stanu sanitarnego placówek oświatowo-wychowawczych województwa,
 4. współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami celem koordynacji działań związanych z podnoszeniem stanu sanitarnego i bezpieczeństwa w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku.