Zadania Oddziału Epidemiologii

Do zadań Oddziału Epidemiologii należy: monitorowanie sytuacji epidemiologicznej województwa w zakresie chorób zakaźnych, podejmowanie działań przeciwepidemicznych w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych, sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych oraz prowadzenie działań informacyjnych mających na celu edukację zdrowotną społeczeństwa,

Zadania realizowane są poprzez:

 1. Nadzór epidemiologiczny w zakresie wczesnego wykrywania ognisk epidemicznych i ich zwalczania w celu zmniejszenia skutków zawleczenia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych lub użycia broni biologicznej.
 2. Nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad zachorowaniami na grypę i podejrzeniami zachorowań na grypę, prowadzenie szczegółowej analizy zachorowań z uwzględnieniem powikłań oraz weryfikacji zgonów.
 3. Nadzór i udział w opracowaniu ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową oraz wdrażanie działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemiologicznej zachorowań szerzących się drogą pokarmową, ustalenia źródła zakażenia, ustalenia czynnika etiologicznego, podjęcia działań zmierzających do przecięcia dróg szerzenia się zakażenia, objęcia nadzorem epidemiologicznym narażonej populacji.
 4. Nadzór merytoryczny nad dochodzeniami epidemiologicznymi w ogniskach pozostałych chorób zakaźnych.
 5. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno- higienicznym w jednostkach udzielających świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych oraz w zakresie postępowania z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania, a także wdrażania higienicznych standardów postępowania przeciwepidemicznego.
 6. Nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi - sporządzenie raportu rocznego o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych w województwie lubuskim i dokonanie analizy porównawczej.
 7. Nadzór nad działalnością Zespołów Kontroli Zakażeń Zakładowych (ZKZZ) i sporządzenie oceny działalności Zespołów Kontroli Zakażeń Zakładowych (ZKZZ) i Komitetów Kontroli Zakażeń Zakładowych w szpitalach województwa lubuskiego.
 8. Nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie województwa zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz dokonanie analizy w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych.
 9. Prowadzenie nadzoru nad warunkami transportu i przechowywania szczepionek.
 10. Prowadzenie postępowania przymusowego w przypadkach stałego zaniedbania szczepień ochronnych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, prowadzenie czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 12. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań prowadzących do sformułowania wniosków pozwalających na uzyskanie w przyszłości poprawy sytuacji na terenie województwa lubuskiego.
 13. Opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz ocen stanu higieniczno-sanitarnego podmiotów leczniczych.
 14. Współudział w przygotowaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań oddziału, druków statystycznych oraz ocen z zakresu stanu uodpornienia populacji województwa lubuskiego.
 15. Współudział w opracowaniu raportu dotyczącego stanu sanitarnego województwa.