Stosownie do § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 877), odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200m3 od obiektów budowlanych, takich jak: budynki przetwórstwa rolno-spożywczego, magazyny środków spożywczych, budynki magazynowe pasz i ziarna, silosy na zboże i pasze, silosy na kiszonki, a także od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich oraz od granicy działki sąsiedniej określa się indywidualnie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Załącznik:

Wniosek