Stosownie do § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, powinna wynosić co najmniej:

  • 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
  • 3 m od granicy z sąsiednią działką,
  • zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości:

  • od okien i drzwi do 3 m,
  • od granicy działki do 2 m,
  • a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

 

Załączniki:

20090424_wniosek

20090424_wniosek.rtf