Art. 3 pkt 1 stawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) nadaje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencje do opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Na podstawie art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium występuje o opinię dotyczącą rozwiązań przyjętych w projekcie studium do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. „a” w/w ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego występuje o opinie o projekcie planu m.in. do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Organ występując o zaopiniowanie projektu studium... lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa termin wydania opinii zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) tj. nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium albo projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.