Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe – Ustawa z dnia 13 maja 2011r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r., poz. 264, z późn. zm.) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, będący organem wydającym zezwolenie dla działalności związanej z narażeniem i polegającej na uruchamianiu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianiu pracowni stosujących takie aparaty, nie ma obecnie obowiązku zatwierdzania programów szkoleń pracowników w zakresie ochrony radiologicznej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. z 2014r., poz. 1512) do pracy przy źródle promieniowania jonizującego można dopuścić pracownika, który posiada odpowiednią do stanowiska pracy znajomość wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz niezbędne umiejętności. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić prowadzenie wstępnych i okresowych - nie rzadziej, niż co 5 lat, szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z opracowanym przez siebie programem.

Ponadto art. 11 ust. 3 ustawy Prawo atomowe wskazuje, że szkolenia powinny obejmować w szczególności:

1) ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną;
2) procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki ostrożności związane z konkretnym stanowiskiem pracy;
3) procedury wykonywania czynności roboczych na konkretnym stanowisku pracy;
4) informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub odpadem promieniotwórczym, z którym jest wykonywana działalność;
5) w przypadku kobiet - także informację o konieczności niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży oraz informację o ryzyku skażenia promieniotwórczego dziecka karmionego piersią przez matkę, w przypadku, gdy istnieje możliwość skażenia promieniotwórczego ciała matki.

Opracowała: Katarzyna Szymańczuk, kierownik
Oddziału Higieny Radiacyjnej WSSE w Gorzowie Wlkp.