Zgodnie z załącznikiem Nr 1 Punkt 2 9) f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1851) do wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej, dołącza się zakładowy plan postępowania awaryjnego.

 Zakładowy plan postępowania awaryjnego dla jednostek organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na stosowaniu lub uruchamianiu aparatów rentgenowskich powinien zostać opracowany w oparciu o załączony poniżej wzór, który został opublikowany jako załącznik nr 1 punkt B do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. Nr 131 z 2007r., poz. 912).

 

wzor.pdf