prac rent

Podstawy prawne opisanych wymagań:

 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r., poz.1512).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013r., poz. 1015 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1355).

Zezwolenia - Ustawa Prawo Atomowe
Art. 4 ust. 1 Wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich wymaga zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Art. 5 ust. 4 Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Wymagania dla pracowni, gabinetów rentgenowskich.

 • Konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rentgenowskiej, muszą zabezpieczyć osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przed otrzymaniem określonych w przepisach dawek granicznych
 • Projekt osłon stałych, zatwierdzony przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 • Wysokość gabinetu rentgenowskiego nie może być mniejsza niż 2,5 m.
 • Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski stomatologiczny nie może być mniejsza niż 8 m2, na każdy następny spośród tych aparatów, zainstalowany w tym samym gabinecie, należy dodatkowo przeznaczyć 4 m2.
 • Gabinet rentgenowski musi być wyposażony w wentylację zapewniającą co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
 • W gabinecie rentgenowskim podczas wykonywania zdjęcia powinna być zapewniona łączność głosowa i wizualna pomiędzy personelem, a pacjentem.
 • Drzwi do gabinetu rentgenowskiego powinny być oznakowane tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.
 • W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, znajduje się informacja o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży.

Dokumentacja w zakresie ochrony radiologicznej i ochrony narażenia zawodowego
Nadzór nad pracownią rentgenowską i aparatem rentgenowskim sprawuje inspektor ochrony radiologicznej.

W pracowni rtg dostępne są w oryginale lub w uwierzytelnionych odpisach:

 • zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich i uruchomienie pracowni,
 • projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, zatwierdzony przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej,
 • dokumentacja techniczna dotycząca budowy, działania i obsługi aparatów rentgenowskich, - protokoły pomiarów dozymetrycznych, - protokoły pokontrolne,
 • dokumenty programu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (programu zapewnienia jakości), - instrukcja ochrony radiologicznej,
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego,
 • zapisy dotyczące wewnętrznych eksploatacyjnych, specjalistycznych i podstawowych testów kontroli parametrów technicznych aparatów rentgenowskich oraz dokumenty spełniania testów odbiorczych urządzeń nowo instalowanych,
 • ewidencja:
   - osób zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej w podziale na odpowiednie kategorie narażenia,
   - dawek otrzymywanych przez pracowników,
   - orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy pracowników na określonym stanowisku.
 • program szkolenia i dokumenty potwierdzające jego realizację, - certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta,
 • dokumentacja systemu zarządzania jakością.

W pracowni, dostępny jest także zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r., podczas rentgenodiagnostycznych badań stomatologicznych wewnątrzustnych należy:

 • stosować napięcie w przedziale 60-70 kV,
 • jeżeli jest to możliwe, stosować kolimację prostokątną wraz z układem trzymającym rejestrator obrazu; przy stosowaniu kolimacji okrągłej nie przekraczać średnicy wiązki 60 mm,
 • stosować błony o czułości E lub F według klasyfikacji ISO,
 • stosować osłony indywidualne dla pacjentów obejmujące w szczególności tarczycę.

Podczas rentgenowskich badań stomatologicznych pantomograficznych należy:

 • stosować układ błona - folia wzmacniająca o czułości 400,
 • rozmiar napromienionego pola ograniczyć do rozmiaru nieprzekraczającego rozmiaru błony lub rejestratora obrazu,
 • szczególnie starannie ograniczać pole badane do obszaru istotnego klinicznie w cefalometrii, stosować osłony indywidualne dla pacjentów obejmujące w szczególności tarczycę, jeżeli nie umniejsza to diagnostycznych wartości wyniku badania.