Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że 3 marca 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Rozporządzenie to wprowadza bardzo istotną zmianę dotyczącą częstotliwości wykonywania badań i pomiarów pól elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy. Aktualnie datę przeprowadzenia kolejnego pomiaru wyznacza się na podstawie stwierdzonych stref ochronnych podczas badań środowiska pracy, a nie na podstawie krotności NDN, tak jak w poprzednim akcie prawnym, co jest bardziej zrozumiałe i czytelne zarówno dla pracodawców jak i inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia badania i pomiary pól lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz-300 GHz wykonuje się w przypadku występowania w miejscach wykonywania pracy stref ochronnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie tylko strefy pośredniej;
- co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie również strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej.

Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów pól lub promieniowania elekromagnetycznego, wykonanych w odstępie dwóch lat, nie stwierdzono występowania stref ochronnych w miejscach wykonywania pracy, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.