Polskie Normy:
PN-T-06260:1974 Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.
PN- N-01256/03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

Strefy ochronne – w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych wyznacza się i oznakowuje, zgodnie z Polską Normą, obszary występowania silnych pól elektromagnetycznych jako zasięg trzech stref ochronnych:

  • niebezpiecznej - rozumianej jako obszar, w którym przebywanie pracowników jest zabronione,
  • zagrożenia - rozumianej jako obszar, w którym dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy źródłach przez czas ograniczony,
  • pośredniej - rozumianej jako obszar, w którym dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy źródłach w ciągu całej zmiany roboczej.

Obszar poza zasięgiem stref ochronnych jest obszarem strefy bezpiecznej.

znaki_ostrzegawcze_pnn01256_03_1993.pdf

znaki_ostrzegawcze_pnt06260_1974.pdf

zalecane_znaki_nieznormalizowane.pdf