1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że 3 marca 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów ...

 Podstawy prawne – krajowe uregulowania prawne dotyczące pracy w narażeniu na promieniowanie niejonizujące Ustawa Kodeks Pracy, Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu Pracy ustanowione pr...

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r., poz. 1512).2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania war...

Polskie Normy:PN-T-06260:1974 Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.PN- N-01256/03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. Strefy ochronne – w otoczeniu źr...