schematw przypadku choroby zawodowej

Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika – zgłoszenia dodatkowo należy dokonać w formie telefonicznej.
 2. Mimo, iż ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników używa określenia „rolnicza choroba zawodowa” to wprowadzając możliwość stwierdzenia takich chorób u rolników indywidualnych i osób pracujących w ich gospodarstwach nie wydzielono schorzeń typowych dla tej grupy i nie określono odrębnych zasad postępowania w ich sprawie. Oznacza to konieczność odwoływania się do przepisów wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
 3. Proces orzekania o chorobie zawodowej jest długotrwały. Wymagane jest bowiem nie  tylko ustalenie dokładnego rozpoznania klinicznego choroby, ale przede wszystkim rozstrzygnięcie w sposób jednoznaczny lub z zasadą przeważającego prawdopodobieństwa o przyczynie zmian chorobowych. Wiele z chorób ujętych w wykazie występuje także w populacji generalnej i ma podobny obraz kliniczny (objawy, dynamika choroby)  niezależnie od tego, czy wywołał je czynnik związany z pracą, czy nie.
 4. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie jest jednoznaczna z przyznaniem świadczeń przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Świadczenia te przyznawane są po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury i wydaniu decyzji o przyznaniu świadczeń przez właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Wykaz chorób zawodowych obowiązujący od dnia 3 września 2009 r.

Choroby zawodowe

 Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym

1

 2

1.

 Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne

 w przypadku zatruć ostrych - 3 dni,

w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji

2.

 Gorączka metaliczna

 3 dni

3.

 Pylice płuc:

 

1)

 pylica krzemowa

 nie można określić

2)

 pylica górników kopalń węgla

 nie można określić

3)

 pylico-gruźlica

 nie można określić

4)

 pylica spawaczy

 nie można określić

5)

 pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe

 nie można określić

6)

 pylica talkowa

 nie można określić

7)

 pylica grafitowa

 nie można określić

8)

 pylice wywoływane pyłami metali

 nie można określić

4.

 Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

 

1)

 rozległe zgrubienia opłucnej

 nie można określić

2)

 rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia

 nie można określić

3)

 wysięk opłucnowy

 3 lata

5.

 Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30 % przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń

 1 rok

6.

 Astma oskrzelowa

 1 rok

7.

 Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

 

1)

 postać ostra i podostra

 1 rok

2)

 postać przewlekła

 3 lata

8.

 Ostre uogólnione reakcje alergiczne

 1 dzień

9.

 Byssinoza

 7 dni

10.

 Beryloza

 nie można określić

11.

 Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych

 nie można określić

12.

 Alergiczny nieżyt nosa

 1 rok

13.

 Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

 1 rok

14.

 Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym

 2 lata

15.

 Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 

1)

 guzki głosowe twarde

 2 lata

2)

 wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych

 2 lata

3)

 niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

 2 lata

16.

 Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

 

1)

 ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części

 2 miesiące

2)

 ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej

 1 miesiąc

3)

 przewlekłe popromienne zapalenie skóry

 nie można określić

4)

 przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego

 nie można określić

5)

 zaćma popromienna

 10 lat

17.

 Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

 

1)

 rak płuca, rak oskrzela

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

2)

 międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

3)

 nowotwór układu krwiotwórczego

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

4)

 nowotwór skóry

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

5)

 nowotwór pęcherza moczowego

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

6)

 nowotwór wątroby

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

7)

 rak krtani

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

8)

 nowotwór nosa i zatok przynosowych

 indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

9)

 nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10 %

 indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka

18.

 Choroby skóry:

 

1)

 alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

 2 lata

2)

 kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia

 1 miesiąc

3)

 trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze

 1 miesiąc

4)

 drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych

 1 miesiąc

5)

 grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt

 1 miesiąc

6)

 pokrzywka kontaktowa

 2 miesiące

7)

 fotodermatozy zawodowe

 2 lata

19.

 Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:

 

1)

 przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki

 1 rok

2)

 przewlekłe zapalenie kaletki maziowej

 1 rok

3)

 przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej

 1 rok

4)

 przewlekłe zapalenie okołostawowe barku

 1 rok

5)

 przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej

 1 rok

6)

 zmęczeniowe złamanie kości

 1 rok

20.

 Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

 

1)

 zespół cieśni w obrębie nadgarstka

 1 rok

2)

 zespół rowka nerwu łokciowego

 1 rok

3)

 zespół kanału de Guyona

 1 rok

4)

 uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej

 1 rok

21.

 Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz

 2 lata

22.

 Zespół wibracyjny:

 

1)

 postać naczyniowo-nerwowa

 1 rok

2)

 postać kostno-stawowa

 3 lata

3)

 postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa

 3 lata

23.

 Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:

 

1)

 choroba dekompresyjna

 5 lat

2)

 urazy ciśnieniowe

 3 dni

3)

 następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem

 3 dni

24.

 Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

 

1)

 udar cieplny albo jego następstwa

 1 rok

2)

 wyczerpanie cieplne albo jego następstwa

 1 rok

3)

 Odmroziny

 1 rok

25.

 Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

 

1)

 alergiczne zapalenie spojówek

 1 rok

2)

 ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym

 3 dni

3)

 epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki

 1 rok

4)

 zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi

 3 lata

5)

 zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego

 10 lat

6)

 centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego

 3 lata

26.

 Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

 nie można określić

Wykaz aktów pranych określających szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, określające podmioty właściwe w tych sprawach oraz zasady ustalania uszczerbku na zdrowiu i należnych świadczeń :

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych ( Dz. U. Nr 105, poz. 869 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 110 poz. 736);
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz.1322 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych  w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. Nr 98 poz. 652 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234 poz. 1974 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).

Wzory obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2012 r. dokumentów do pobrania (załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób - Dz. U. Nr 132, poz. 1121 z późn. zm.):

 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (Załącznik Nr.1);
 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej przez lekarza podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Załącznik Nr.2);
 • Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (Załącznik Nr.4);
 • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (Załącznik Nr.10).