Biorąc pod uwagę produkcję chemikaliów oraz globalny zasięg handlu nimi należy pamiętać, że zagrożenia z nimi związane są takie same na całym świecie, dlatego też opisy tych zagrożeń ...

Podczas oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach chemicznych placówek oświatowych zwraca się uwagę na następujące zaga...

Podstawowym celem sporządzania kart charakterystyki jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania oraz procedurach, jakie na...