1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie poszczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739).