1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1232).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015r.w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015r., poz. 1116).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973).
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 107).