Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia...

Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG nałożyła na Państwa członk...