Podstawowe akty prawne regulujące warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, rekreacji i wypoczynku, stosowane w bieżącym nadzorze przez pio...

Z dniem 04 kwietnia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwana potocznie "ustawą żłobkową", która szczegółowo określa: zasady twor...