Rolniczy handel detaliczny (RHD) – handel w rozumieniu art.3 ust.7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust 18 rozporządzenia nr 178/2002, żywności pochodzącej w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Ułatwia rolnikom sprzedaż produktów, które pochodzą głównie z ich gospodarstw.

W przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia dodany został rozdział dot. rolniczego handlu detalicznego (10a)

Ustawa wprowadza podział kompetencji w nadzorze nad rolniczym handlem detalicznym:

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna – nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego;
  • Inspekcja Weterynaryjna – nad żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz produktami złożonymi – bez względu na procentowy udział produktów pochodzenia zwierzęcego przetworzonych lub nieprzetworzonych.

Ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego jedynie obowiązek rejestracji we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wzór wniosku o rejestrację RHD dla produktów pochodzenia niezwierzęcego, który należy złożyć do terenowo właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej określa załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 106, poz. 730)

Poprzez rejestracje rolniczego handlu detalicznego rozumie się automatycznie rejestrację produkcji pierwotnej dokonywanej przez rolników. W przypadku prowadzenia produkcji pierwotnej spełnione muszą być również wymagania higieniczne dla tego typu działalności określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Limity ilości żywności, którą producenci mogą sprzedawać w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz sposób dokumentowania sprzedaży określone są w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z 2016r., poz. 2159)

W przypadku wytwarzania produktów żywnościowych w oparciu o własne produkty ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego wyrobu w produkcie finalnym przeznaczonym do sprzedaży musi stanowić co najmniej 50% tego produktu z wyłączeniem wody.

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

  • napis „rolniczy handel detaliczny”
  • dane obejmujące imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

§ adres i miejsce prowadzenia produkcji tej żywności,

§ weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu o ile taki numer został nadany.