Poniżej przedstawiono obowiązki i wytyczne w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej w Polsce. Efektywne działania w zakresie ogra...

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpie...

formularz_zgloszenia_kosmetyku_do_krajowego_systemu_informowania_o_kosmetykach.pdf wniosek_o_nieujawnianie_skaldnika_kosmetyku.pdf zatwierdzenie_i_wpis_do_rejestryu_zakalow_podlegajacych_urzedowej_k...

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żyw...