Oferta badań mikrobiologicznych

Lp.

 Badane cechy i metody badawcze

Normy i/ lub udokumentowane procedury badawcze

 Badania mikrobiologiczne żywności

1.

Bacillus cereus przypuszczalne - oznaczanie liczby                    

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 7932:20051)

 A

2.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące mezofilne - wykrywanie obecności w przetworach owocowo-warzywnych i warzywno-mięsnych

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-A-75052-10:1990 (1)

 N

3.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w mięsie i przetworach mięsnych

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-A-82055-12:1997  (1)

 N

4.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w rybach i ich przetworach.

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
PN-A-86730:1989 (1) N
5.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w wyrobach garmażeryjnych.

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
PN-A-82051:1985 (1) N

6.

Bakterie redukujące siarczany (IV) rosnące w warunkach beztlenowych - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN- ISO 15213:2005

 N

7.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN- ISO 4831:2007

 N

8.

Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN- ISO 4831:2007

 N

9.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN- ISO 4832:20071)

 A

10.

Campylobacter spp. - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN-EN ISO 10272-1:2007 +Ap1:2008 (2)

 A

11

Campylobacter spp. - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN-EN ISO 10272-1:2017-08 N

12.

Clostridium perfringens - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN-EN ISO 7937:2005

 N

13

Cronobacter spp. - wykrywanie obecności w mleku i przetworach mlecznych.

Metoda hodowlana
PKN-ISO/TS 22964:2008 (2) A
14

Cronobacter spp. - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana
PN-EN ISO 22964:2017-06 N
15

Drobnoustroje tlenowe mezofile - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa w temp. 30oC, posiew wgłębny

PN-EN ISO 4833-1:2013+

Ap1:2016-11 1)
 A

16.

Drożdże - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN- ISO 21527-1:2009

 A

17.

Drożdże - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN- ISO 21527-2:2009

 A

18.

Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN- ISO 21528-2:20051)  (2)

 A

19.

Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN- ISO 21528-1:2005 (2)

 N

20.

Enterobacteriaceae - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN-ISO 21528-1:2017-081)

 A

21.

Escherichia coli ß-glukuronidazo - dodatnie - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN- ISO 16649-2:20041)

 A

22.

Escherichia coli przypuszczalne - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN- ISO 7251:20061)

 A

23.

Escherichia coli przypuszczalne - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN- ISO 7251:2006

 N

24

Escherichia coli O157 - wykrywanie obecności.

Metoda immunoenzymatyczna  z wykorzystaniem testu VIDAS ECPT / VIDAS ICE

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)
 A
25

Escherichia coli wytwarzająca toksynę shiga (STEC) - wykrywanie obecności i identyfikacja.

Metoda Real-Time PCR

PB-OMiP-08

wydanie 1 z 15.11.2016 r.
 A
26

Enterotoksyny gronkowcowe - wykrywanie.

Metoda immunoenzymatyczna z wykorzystaniem testu VIDAS SET2

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)
 A

27.

Gronkowce koagulazo-dodatnie - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 6888-1:2001 +A1:20041)

 A

28.

Gronkowce koagulazo-dodatnie - oznaczanie liczby

Metoda NPL

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

 N

29.

Gronkowce koagulazo-dodatnie - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:20051)

 A

30.

Listeria monocytogenes - oznaczanie liczby

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 11290-2:2017-071)

 A

31.

Listeria monocytogenes - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 11290-1:2017-071)

 A

32.

Pleśnie - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN- ISO 21527-1:2009

 A

33.

Pleśnie - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody niższej lub równej  0,95.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN- ISO 21527-2:2009

 A

34.

Salmonella spp. - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

PN-EN ISO 6579-1:2017-041)

 A

35.

Salmonella spp. - wykrywanie obecności

Metoda immunoenzymatyczna z wykorzystaniem testu VIDAS SLM

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)

 A

36.

Trwałość konserw - mięso i przetwory mięsne

Metoda próby termostatowej

PN-A-82055-5:1994

 A

37.

Trwałość konserw - przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

Metoda próby termostatowej

PN-A-75052-03:1990 (1)

 A

38.

Szczelność  konserw - przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

Metoda próżniowa i wizualna

PN-A-75052-02:1990 (1)

 A

39.

Szczelność  konserw - mięso i przetwory mięsne

Metoda próżniowa i wizualna

PN-A-82055-4:1997 +Az1:2002

 A

40

Yersinia enterocolitica - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi                     

PN-EN ISO 10273:2005 +Ap1:2005+Ap2:20061) (2)

 A

 Badania mikrobiologiczne kosmetyków

41.

Candida albicans - wykrywanie

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych. Załącznik nr 1. Kryteria czystości chemicznej i mikrobiologicznej kosmetyków oraz metody kontroli zgodności z tymi kryteriami (Dz. U. nr 9 poz.107)

 N

42.

Drobnoustroje tlenowe mezofile - liczba

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

 N

43.

Pseudomonas aeruginosa – liczba

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

 N

44.

Staphylococcus aureus –liczba

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

 N

Badania mikrobiologiczne wymazów sanitarnych

45.

Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN -ISO 4831:2007

 N

46.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – wykrywanie obecności.

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

 N

47.

Drobnoustroje tlenowe mezofile - liczba

Metoda płytkowa w temp. 30oC, posiew wgłębny

PN-EN ISO 4833-1:2013+

Ap1: 2016-11  

 N

48.

Salmonella spp. – wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

PN-EN ISO 6579-1:2017-041)

 N

A   – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie ujęte w zakresie Akredytacji

  nr AB 486 (wyd. nr 17 z dnia 12 maja 2017 r.)

N   – metoda nieakredytowana

(1) - norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia

(2) - nieaktualne wydanie normy

1)     - metoda objęta elastycznym zakresem akredytacji