Oferta badań mikrobiologicznych

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stosowane normy/ procedury

 Badania mikrobiologiczne żywności

1.

Bacillus cereus przypuszczalne - oznaczanie liczby.
Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 7932:20051)

A

2.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące mezofilne - wykrywanie obecności w przetworach owocowo-warzywnych i warzywno-mięsnych.
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-A-75052-10:1990 (1)

N

3.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w mięsie i przetworach mięsnych.
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-A-82055-12:1997  (1)

N

4.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w rybach i ich przetworach.

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
PN-A-86730:1989 (1) N
5.

Bakterie beztlenowe przetrwalnikujące - wykrywanie obecności w wyrobach garmażeryjnych.

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
PN-A-82051:1985 (1) N

6.

Bakterie redukujące siarczany (IV) rosnące w warunkach beztlenowych - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN-ISO 15213:2005

N

7.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby. Metoda NPL

PN-ISO 4831:2007

N

8.

Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności

 Metoda hodowlana

PN-ISO 4831:2007

N

9.

Bakterie z grupy coli - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN-ISO 4832:20071)

A

10.

Campylobacter spp. – wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN-EN ISO 10272-1:2007 +Ap1:2008

A

11.

Clostridium perfringens – oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN-EN ISO 7937:2005

N

12

Drobnoustroje tlenowe mezofile - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa w temp. 30oC, posiew wgłębny

PN-EN ISO 4833-1:2013+

Ap1:2016-11 1)
A

13.

Drożdże - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN-ISO 21527-1:2009

A

14.

Drożdże - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

PN-ISO 21527-2:2009

A

15.

Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN-ISO 21528-2:20051)

A

16.

Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby.

Metoda NPL

PN-ISO 21528-2:2005

N

17.

Enterobacteriaceae – wykrywanie obecności

Metoda hodowlana

PN-ISO 21528-1:20051)

A

18.

Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) - wykrywanie obecności w mleku i przetworach mlecznych.

Metoda hodowlana
PKN-ISO/TS 22964:2008

A

19.

Escherichia coli b-glukuronidazo - dodatnie - oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

PN-ISO 16649-2:20041)

A

20.

Escherichia coli przypuszczalne – oznaczanie liczby. Metoda NPL

PN-ISO 7251:20061)

A

21.

Escherichia coli przypuszczalne – wykrywanie obecności

 Metoda hodowlana

PN-ISO 7251:2006

N

22 Escherichia coli O157 - wykrywanie obecności. Metoda immunoenzymatyczna  z wykorzystaniem testu VIDAS ECPT / VIDAS ICE

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)
A
23

Escherichia coli wytwarzająca toksynę shiga (STEC) - wykrywanie obecności i identyfikacja.

Metoda Real-Time PCR

PB-OMiP-08

wydanie 1 z 15.11.2016 r.
A
24

Enterotoksyny gronkowcowe - wykrywanie.

Metoda immunoenzymatyczna z wykorzystaniem testu VIDAS SET2

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)
A

25.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – oznaczanie liczby. Metoda płytowa z zastosowaniem pożywki agarowej Baird - Parkera, posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 6888-1:2001 +A1:20041)

A

26.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – oznaczanie liczby. Metoda NPL

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

N

27.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – wykrywanie obecności.

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:20051)

A

28.

Listeria monocytogenes – oznaczanie liczby.

Metoda płytkowa,posiew powierzchniowy

PN-EN ISO 11290-2:2000 +A1: 2005+Ap1:2006+Ap2:20071)

A

29.

Listeria monocytogenes – wykrywanie  obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 11290-1:1999 +A1:20051)

A

30.

Pleśnie - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
PN-ISO 21527-1:2009

A

31.

Pleśnie - oznaczanie liczby w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa posiew powierzchniowy

PN-ISO 21527-2:2009

A

32.

Salmonella spp. - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

PN-EN ISO 6579:2003/AC: 2014-111)

A

33.

Salmonella spp. – wykrywanie obecności.

Metoda immunoenzymatyczna  z wykorzystaniem testu VIDAS SLM

PB-OBŻŻiPU-19

wydanie  5 z 23.12.2015 r. 1)

A

34.

Trwałość konserw (próba termostatowa) - mięso i przetwory mięsne

Metoda próby termostatowej

PN-A-82055-5:1994

A

35.

Trwałość konserw  - przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

Metoda próby termostatowej

PN-A-75052-03:1990 (1)

A

36.

Szczelność konserw – przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne

Metoda próżniowa i wizualna

PN-A-75052-02:1990 (1)

A

37.

Szczelność konserw – mięso i przetwory mięsne

Metoda próżniowa i wizualna

PN-A-82055-4:1997 +Az1:2002

A

38.

Yersinia enterocolitica - wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

PN-EN ISO 10273:2005 +Ap1:2005+Ap2:20061)

A

 Badania mikrobiologiczne kosmetyków

39.

Candida albicans - wykrywanie

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych. Załącznik nr 1. Kryteria czystości chemicznej i mikrobiologicznej kosmetyków oraz metody kontroli zgodności z tymi kryteriami (Dz. U. nr 9 poz.107)

N

40.

Drobnoustroje tlenowe mezofile - liczba

Metoda płytkowa, posiew wgłębny

N

41.

Pseudomonas aeruginosa – liczba.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

N

42.

Staphylococcus aureus –liczba.

Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy

N

Badania mikrobiologiczne wymazów sanitarnych

43.

Bakterie z grupy coli

Metoda hodowlana

PN-ISO 4831:2007

N

44.

Gronkowce koagulazo-dodatnie – wykrywanie obecności.

Metoda hodowlana uzupełniona testami

biochemicznymi
PN-EN ISO 6888-3:2004 +AC:2005

N

45.

Drobnoustroje tlenowe mezofile - liczba

Metoda płytkowa w temp. 30oC, posiew wgłębny

PN-EN ISO 4833-1:2013+

Ap1: 2016-11  

N

46.

Salmonella spp. – wykrywanie obecności

Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

PN-EN ISO 6579:2003/AC: 2014-11

N

A   – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie ujęte w zakresie Akredytacji

  nr AB 486 (wyd. nr 17 z dnia 12 maja 2017 r.)

N   – metoda nieakredytowana

(1) - norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia

1)     - metoda objęta elastycznym zakresem akredytacji