lettuce

Obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. 61, art. 63 ust. 2i 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.).

Niespełnienie powyższych obowiązków przez podmioty działające na rynku spożywczym i prowadzące produkcję pierwotną skutkuje nakładaniem kar pieniężnych – art. 55 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.