Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 695) wprowadzającej zmiany m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374, z późn. zm.), został przedłużony okres obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, nadanych m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1792, z późn. zm.).

Zgodnie z nowym art. 15zzzzn pkt 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020r. uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, których ważność upływa:

- w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego[1] – a więc od dnia 14 marca 2020r. do dnia 20 marca 2020r.

albo

- w okresie obowiązywania stanu epidemii[2] – a więc od dnia 20 marca 2020r.

albo

- w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,

zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.

 

[1] Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony od dnia 14 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.). Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 490).

[2] Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony od dnia 20 marca 2020r. do odwołania rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.491, z późn. zm.)