CHOROBY ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
W LATACH 2018-2019

W roku 2019 jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej działające na terenie województwa lubuskiego stwierdziły 67 chorób zawodowych oraz wydały 45 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (stan na dzień 31.12.2019r.).

 

Pozycja wykazu

Wykaz chorób zawodowych

Liczba stwierdzonych chorób w roku

2018

2019

 

3

Pylice płuc

3

-

 

6

Astma oskrzelowa

-

3

 

12

Alergiczny nieżyt nosa

1

2

 

15

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat

8

8

 

17

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi

2

-

 

18

Choroby skóry

2

3

 

19

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy

7

9

 

20

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy

9

10

 

21

Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo - nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz

1

1

 

22

Zespół wibracyjny:

2

-

 

26

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa, w tym:

  1. wirusowe zapalenie wątroby typu B
  2. wirusowe zapalenie wątroby typu C
  3. borelioza
  4. inne ( w tym gruźlica)

34

-

-

33

1

31

-

-

31

-

 

ogółem

 

69

67