nam1.gif

W trakcie trwania tegorocznych wakacji pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego przeprowadzili 327 kontroli, w których uczestniczyli pracownicy pionów: higieny dzieci i młodzieży, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny komunalnej oraz promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

Z wypoczynku w naszym województwie skorzystało 12741 dzieci i młodzieży, w tym 9307 uczestniczyło w turnusach wyjazdowych, a 3434 w formach w miejscu zamieszkania.

Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń,                   w tym wyposażenie, warunki do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie opieki medycznej. Prowadzone działania kontrolne potwierdziły, iż większość organizatorów zapewniła uczestnikom właściwe warunki do wypoczynku.

nam2.gif   nam3.gif  nam4.gif

Skontrolowano 322 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprawidłowości stwierdzono jedynie w przypadku 6% turnusów, dotyczyły one:

  • niewłaściwej organizacji obozów pod namiotami (m.in. niedostatecznej liczby latryn, niezachowania właściwych odległości pomiędzy częścią sanitarną a częścią mieszkalną i kuchenną, braku środków do dezynfekcji),
  • złego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci oraz zaplecza kuchennego,
  • niezachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych,
  • braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu,
  • niewdrożenia i niestosowania się do instrukcji dotyczących dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz procedur zgodnych z systemem HACCP,
  • niewłaściwego przechowywania żywności oraz braku segregacji artykułów spożywczych,
  • stosowania środków spożywczych po upływie terminu ich przydatności,
  • braku przydatności wody do spożycia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 11 decyzji administracyjnych oraz stosowne zalecenia. Nałożono również 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1500 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 2 wnioski o interwencję od rodziców                    i opiekunów w zakresie uchybień w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonych kontroli interwencje uznano za zasadne.

W przypadku 3 turnusów organizowanych w miejscu zamieszkania organizatorzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Podczas trwania wypoczynku letniego doszło do 15 zdarzeń wymagających udzielenia pomocy medycznej w ośrodkach służby zdrowia lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z powodu złamań kończyn. Nie odnotowano zatruć pokarmowych. Organizatorzy zapewnili dzieciom                       i młodzieży dostęp do opieki medycznej poprzez zawieranie umów z pielęgniarkami, ratownikami medycznymi lub lokalnymi ośrodkami zdrowia. We wszystkich objętych kontrolą miejscach wypoczynku zapewniono apteczki pierwszej pomocy.

Podczas prowadzonych działań kontrolnych wspólnie z pracownikami pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej realizowano działania edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku oraz przestrzegania zdrowego stylu życia (racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej).

 

Sporządziła:

Ewelina Łozińska – st. asystent OHDM WSSE w Gorzowie Wlkp.