1. z zakresu higieny dzieci i młodzieży:

1.       

Liczba zarejestrowanych turnusów w bazie MEN:

135

2.       

Liczba przeprowadzonych kontroli:

Ø od 02 do 08 lipca - 50

 

Ø łącznie od 23 czerwca do 08 lipca - 82

3.       

Liczba uczestników skontrolowanych turnusów:

1743

4.       

Wypoczynek nie zgłoszony do Kuratorium Oświaty:

1

5.       

Liczba turnusów, na których stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny:

-        zły stan sanitarno-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży,

-        brak czystości i porządku na terenie obiektu,

-        brak dokumentacji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami płynnymi,

-        brak wykonania badań jakości wody do spożycia.

4

6.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

1 (na kwotę 500 zł)

7.       

Liczba wydanych decyzji:

0

8.       

Liczba wniosków do Kuratorium Oświaty o unieruchomienie:

0

9.       

Inne informacje:

-        5 kontroli przeprowadzono wspólnie z pracownikami innych Oddziałów PSSE (Higieną Komunalną, Promocją Zdrowia                    i Oświaty Zdrowotnej oraz Higieną Żywności);

-        17 kontroli przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami: Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Policji.

22

  1. z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia i kosmetyków:

1.       

Liczba kontroli bloków żywienia w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży:

9

2.       

Liczba miejsc, w których odnotowano nieprawidłowości oraz stwierdzone uchybienia:

-        zły stan sanitarno-higieniczny i techniczny bloków żywieniowych,

-        brak wdrożenia zasad dobrej praktyki higienicznej.

2

3.       

Liczba wydanych decyzji:

0

4.       

Liczba nałożonych mandatów karnych:

0