lab_prob.jpg

Z przyjemnością informujemy, że 13 czerwca 2018 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. otrzymała wydany przez  Polskie Centrum Akredytacji nowy Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 486.

Jest to już 19 wydanie zakresu akredytacji na badania laboratoryjne potwierdzające kompetencje laboratorium do wykonywania badań z zakresu higieny środowiska, higieny radiacyjnej,  środowiska pracy, mikrobiologii materiału biologicznego od ludzi,  żywności  i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Posiadany Certyfikat nr AB 486 zapewnia, że funkcjonujący w Dziale Laboratoryjnym system zarządzania  jest zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/ IEC 17025:2005+Ap 1: 2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących," a wykonywane badania są wysokiej jakości i dostarczają wiarygodnych wyników.

Nowy zakres badań akredytowanych został  rozszerzony o oznaczanie:

  • stężenia chloru ogólnego, wolnego oraz związanego w wodzie oraz w wodzie na pływalni,
  • potencjału utleniająco – redukującego (redox) w wodzie

 techniką potencjometryczną. Posiadanie akredytacji w tym zakresie daje  nam możliwość  wykonywania badań poza siedzibą laboratorium tj. badania wody pochodzącej z niecek basenowych na pływalniach,  

  • liczby Campylobacter spp. w mięsie i przetworach metodą płytkową posiew powierzchniowy,
  • zawartości akryloamidu w suszonych owocach i warzywach techniką chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS),
  • zawartości popiołu całkowitego, suchej masy, węglowodanów ogółem w posiłkach umożliwiając określanie wartości energetycznej posiłku,
  • migracji globalnej w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych metodą przez całkowite zanurzenie,
  • zawartości cyny w żywności tj. rybach i przetworach i przetworach rybnych, mięsie i przetworach mięsnych, owocach i warzywach techniką spektrometrii mas z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie  (ICP-MS)

W chwili obecnej Laboratorium posiada szeroki zakres elastyczności w zakresie oznaczania metali ciężkich i innych pierwiastków, barwników sztucznych  w  żywności wykonywanych z wykorzystaniem szerokiego spektrum technik badawczych: ETAAS, CVAAS, FAAS, HGAAS , HPLC-DAD, obecności antygenu p24 HIV 1 i przeciwciał anty - HIV 1 i anty HIV 2 metodą immunoenzymatyczną (ELISA) w próbkach surowicy krwi oraz badań z mikrobiologii żywności.

Ponadto zakres badań wykonywanych w ramach elastycznego zakresu poszerzono o oznaczanie  w żywności liczby pleśni i drożdży, obecności Campylobacter spp. oraz obecności Cronobacter spp.

Umożliwia to wykonanie oznaczeń w tym zakresie metodą akredytowaną, niezależnie od rodzaju badanej próbki żywności oraz rodzaju badanej cechy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym Zakresem Akredytacji i Listą Badań Prowadzonych w Ramach Zakresu Elastycznego oraz skorzystania z usług Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Zakres wykonywanych i akredytowanych badań dostępny na naszej stronie internetowej www.wsse.gorzow.pl