W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja pod tytułem „Edukacja dla zdrowia”, przeprowadzona na mocy postanowień  Deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Powyższą konferencję,  poświęconą promocji aktywności zdrowotnej w szkołach, adresowaną do  dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego, zorganizowali Lubuski Kurator Oświaty i Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

 W trakcie konferencji omówiono programy prozdrowotne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizowane na terenie województwa lubuskiego. Przedstawiono również wytyczne, dotyczące problemu „ciężkich tornistrów”. Ponadto nawiązano do  idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Prelegentami byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp.

W załączeniu fotorelacja.