feroe2018.jpg

W okresie trwania ferii zimowych na terenie województwa lubuskiego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 97 turnusów (81%), przeprowadzając w nich 106 kontroli.

W tym czasie na terenie woj. lubuskiego wypoczynek zgłosiło łącznie 119 organizatorów, w tym:

  • 9 w obiektach hotelowych,
  • 4 w obiektach sezonowych,
  • 106 w miejscu zamieszkania.

Z wypoczynku skorzystało łącznie 2921 uczestników (w tym 321 uczestników przebywało w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie lub w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku,               a 2600 skorzystało ze zorganizowanych form w miejscu zamieszkania).

Podczas kontroli oceniano m.in. stan sanitarno-higieniczny i porządkowy pomieszczeń mieszkalnych, zaplecza sanitarnego, bloków żywieniowych, warunki do uprawiania sportu i rekreacji,             a także zapewnienie opieki medycznej. Kontrolne w placówkach wypoczynku potwierdziły, iż organizatorzy zapewnili bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Jedynie w przypadku                                      1 skontrolowanego turnusu stwierdzono uchybienia dotyczące niewłaściwego stanu technicznego drzwi wejściowych do pokoju, w związku z powyższym zobowiązano placówkę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

W wyniku kontroli ujawniono 8 turnusów tzw. „dzikich” (w miejscu zamieszkania), to jest takich  w przypadku, których  organizatorzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty, taka sytuacja miała miejsce w powiecie świebodzińskim, strzelecko-drezdeneckim                                   i krośnieńskim.

W zakresie prowadzonych działań kontynuowano współpracę z innymi służbami, tj. Policją, Strażą Pożarną i Strażą Graniczną.

Wśród uczestników wypoczynku nie odnotowano żadnych przypadków zachorowań, urazów i zatruć pokarmowych.

Wspólnie z pracownikami pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzono działania edukacyjne na temat zasad bezpiecznego wypoczynku oraz racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej i higieny osobistej. W placówkach prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki grypy, HIV/AIDS, uzależnień od tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Podczas tegorocznych ferii zimowych na terenie województwa lubuskiego organizatorzy  zapewnili uczestnikom właściwe warunki pobytu.